Claire & Aaron Thomas 1963 Morris Oxford Series VI